วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์

ภายในปีการศึกษา 2568 โรงเรียนคลองสอง(เสวตสมบูรณ์อุปถัมภ์)  มุ่งเน้นพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน  มีทักษะในศตวรรษที่ 21 บนพื้นฐานความเป็นไทย ภายใต้การบริหารงานตามหลักธรรมภิบาล

ปรัชญา

ปญฺญา นรานํ รตนํ

ปัญญาเป็นดวงแก้วของคน