กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วราภรณ์ สมหงษ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2
เบอร์โทร : 099-2107174
อีเมล์ : Waraporn7174@gmail.com

จิราพร จำปาเทศ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3
เบอร์โทร : 0624499239
อีเมล์ : kruying.za@gmeil.com