คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

จงรักษ์ หลาวเหล็ก
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3
เบอร์โทร : 087-811-4675
อีเมล์ : Jongrak4675@hotmail.com

ประภัสสร สีหบุตร
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2
เบอร์โทร : 086-9977753
อีเมล์ : prapatsorn_pb@hotmail.com

ณัฐธิดา หมายถมกลาง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2
เบอร์โทร : 0922760746
อีเมล์ : Nattibovy555@hotmail.com

ณัฐนันท์ สุขสม
ครู คศ.3
หัวหน้าคณะครูระดับชั้นปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1
เบอร์โทร : 0642322956
อีเมล์ : s.natanun08@gmail.com